Izbori u Srbiji 29.03.2020. godine

0
1408

Kako Pesterpress saznaje, izbori u Srbiji biće održani 29.03.2020. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je za naš portal,da će se izbori parlamentarni sigurno održati na taj datum.

Izbore za narodne poslanike raspisuje predsednik Republike, 90 dana pre isteka mandata Narodne skupštine, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana.

Narodni poslanici se biraju u Republici Srbiji kao jednoj izbornoj jedinici, primenom proporcionalnog izbornog sistema, glasanjem za izborne liste i raspodelom poslaničkih mandata srazmerno broju glasova koje su dobile izborne liste.

Izbore sprovode Republička izborna komisija i birački odbori.

Članovi Republičke izborne komisije i njihovi zamenici imenuju se na četiri godine, a članovi biračkih odbora i njihovi zamenici za svake izbore.

Pravo da bira narodne poslanike i da bude biran za narodnog poslanika ima poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji je navršio 18 godina života i ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Niko nema pravo da, po bilo kom osnovu, sprečava ili primorava građanina da glasa, da ga poziva na odgovornost zbog glasanja i da od njega traži da se izjasni za koga je glasao ili zašto nije glasao.

Izborne liste kandidata za narodne poslanike mogu da podnesu registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana.

Na izbornoj listi može da bude najviše 250 kandidata, koliko se narodnih poslanika i bira.

Među svaka tri kandidata po redosledu na izbornoj listi (prva tri mesta, druga tri i tako do kraja liste) mora da bude najmanje po jedan kandidat – pripadnik manje zastupljenog pola na listi, što znači da će na izbornim listama morati da bude najmanje 33% kandidata manje zastupljenog pola (na listi).

Izborna lista se dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 15 dana pre dana određenog za održavanje izbora.

Uz izbornu listu dostavlja se i najmanje 10.000 sudski overenih izjava birača da svojim potpisom podržavaju izbornu listu.

Svakom biraču obavezno se, najkasnije pet dana pre dana održavanja izbora, dostavlja obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora, sa brojem i adresom biračkog mesta na kome glasa i brojem pod kojim je upisan u izvod iz biračkog spiska.
Na dan izbora biračka mesta se otvaraju u 7.00 časova, a zatvaraju u 20.00 časova. U toku tog vremena biračko mesto mora biti neprekidno otvoreno. ..

Za Pesterpress Ifeta D.